Langå Sportsfiskerforening

For opdatering af siden - klik på Logoet

LSF Regulativ og Vedtægter

klik her til Forsiden
Denne side indeholder følgende:
Regulativ 2024

Vedtægter 2024

Vedtægter for juniorafdelingen 2024


Regulativ 2024
§ 1. Foreningens fiskevand
stk. 1 De af foreningens medlemmer, der opfylder betingelserne for et gyldigt statsligt fisketegn, har ret til at udøve lystfiskeri overalt i de vande, hvor foreningen har erhvervet fiskeret. Fiskevandet er opdelt i følgende zoner og med følgende restriktioner:
Rød zone:  Forbeholdt medlemmer
Øvrige zoner:  For alle medlemmer samt indehavere af dagkort til den aktuelle zone.

stk. 2  Rød zone er opdelt i 1 delområde i Lilleåen og 1 delområde i Gudenåen:
a) højre bred af Lilleåen fra Løjstrup Dambrug og nedstrøms til jernbanebroen  og
b) Peter Møllers Eng.

stk. 3  Grøn zone er beliggende i Gudenåen og er opdelt i 2 delområder:
a) venstre bred af Gudenåen fra Porskær (skilt) og nedstrøms over Åbro til skel mod planteskolen og
b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 200 m opstrøm for Åbro og nedstrøms til grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro.

stk. 4 Gul zone er opdelt i 3 delområder i den nedre del af Gudenåen:
a) venstre bred af Gudenåen fra skel mod Langå Bådelaug og nedstrøms til skel til haver ved Amtmand Hoppes Bro,
b) venstre bred fra Amtmand Hoppe Bro til skilt over for Frisenvold Laksegården og
c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms Amtmand Hoppes Bro til ca. 100m nedstrøms brændenælderne.

stk. 5  Grå zone er opdelt i 2 delområder i Lilleåen og 2 delområder i Gudenåen:
a) venstre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen og
b) højre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen,
c) højre bred af Gudenåen fra grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro og ca. 900 m nedstrøms til skilt ved grøft og
d) venstre bred af Gudenåen fra den nye jernbanebro og nedstrøms til Smedens Eng.

stk. 6 Blå zone (Lilleåen opstrøms Løjstrup dambrug) med 2 delområder:
a) venstre bred af Lilleåen fra landevejsbroen ved Laurbjerg og nedstrøms til Løjstrup Dambrug og
b) højre bred af Lilleåen mellem skilte nedstrøms landevejsbroen og opstrøms Løjstrup Dambrug.


§ 2. Fredning - mindstemål
stk. 1 Fra den 1. november til den 31. december (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Gudenåen. Havørreder er fredet hele året, i Grøn Zone.
stk. 2 Fra den 1. november til den 31. marts (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Lilleåen.
stk. 3  Mindstemålet for bækørreder er 40 cm.
stk. 4  Nedfaldsfisk er fredet i foreningens fiskevand og skal derfor straks genudsættes.
stk. 5  Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter naturligvis overholdes.
stk. 6  Fiskeri efter gedder, tilladt i Gul- og Grøn Zone, fra 1. januar 2024.
           Fra 1. januar til udgangen af februar, er kun følgende agn tilladt: Kunstagn, med minimumslængede på 15cm.
           Agnfisk, efter gældende dansk lovgivning samt flashfluer, på min 10cm længde. Andre agntyper, er ikke tilladt.

§ 3. Øvrige forhold
stk. 1 Hunde må ikke medføres ved fiskeri.
stk. 2 Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra båd må kun foregå på foreningens fiskevand, fra fastgjort båd. Fiskeri fra drivende båd er ikke tilladt. 
stk. 3 Hver lystfisker må kun fiske med 1 stang, ad gangen.
stk. 4 Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt.
stk. 5 Fiskeri med rogn er forbudt.
stk. 6 Fiskeri med garn, ruser og lignende faste eller drivende redskaber er forbudt.
stk. 7 Der må højst samlet hjemtages 2 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet regnbueørreder er undtaget .
stk. 8 Fiskekortet (medlems- eller dagkort) er strengt personligt.
stk. 9 Fiskekortet, det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiskeriet, og skal forevises på forlangende over for enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lodsejerkort eller kontrolskilt. Alle uanset alder skal være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlemskort. Medlemmer kan dog medtage egne børn eller børnebørn, op til 12år.
stk. 10 Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt.
stk. 11 Enhver vadning i op- eller nedstrøms retning i området mellem sivkant mod frit vand og den egentlige åbrink er forbudt.
stk. 12 For 2024 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 30. marts – 31. oktober.
stk. 13  Alle medlemmer skal indberette fangster, senest 5 dage, efter fangst (Gedde, laks og ørreder, andre arter er frivilligt). Dette gælder også ved genudsætninger. Dette skal ske elektronisk med medlems nr. via vores hjemmeside. Indrapportering kan foregå anonymt, men med sporingsreference, i form af medlems nr. Indsender medlemmet ikke registrering tillægges der 200 Kr., som opkræves med kontingentet, den efterfølgende sæson. Alle dagkort, skal indlevere registrering af fangster, dette gælder også 0 fangster. Indberetning kan også foregå elektronisk på hjemmeside ved indtastning af dagkort nr. Efter den 31. oktober og senest den 15. november, skal de der ikke har været så heldige at fange noget, indberette 0-fangst. Indsender medlemmet ikke registrering, tillægges der et gebyr på 200 Kr., som opkræves med kontingentet, den efterfølgende sæson.
stk. 14  Fiskekort/Dagkort eller medlemskort, skal bæres synligt.


Vedtægter 2024
§ 1 Foreningens navn og hjemmested.
stk. 1  Foreningens navn er Langå Sportsfiskerforening, stiftet d. 1. oktober 1936, og er en sammenslutning af lystfiskere. Foreningens hjemsted er Langå by, "Langå kommune anno 2006".


§ 2 Foreningens formål
stk. 1  Gennem leje eller på anden måde at skaffe medlemmerne adgang til lystfiskeri.
stk. 2  At vedligeholde og forbedre fiskevandenes fysiske tilstand, herunder at påtale eventuelle overtrædelser af gældende lovgivning, regulativ med videre.
stk. 3  At deltage i avlsarbejdet for at genoprette selvreproducerende bestande af naturlige forekommende fiskearter i Gudenåsystemet.
stk. 4  At forbedre mulighederne for lystfiskeri i de vande, hvori foreningens medlemmer kan udføre lystfiskeri.
stk. 5  At være forum for et kammeratskab, der er baseret på en fælles interesse for lystfiskeri.


§ 3 Medlemmer
stk. 1  Bestyrelsen antager nye medlemmer.
stk. 2  Som medlem optages borger med bopæl i "Langå kommune anno 2006". Herudover kan optages medlemmer, bosat uden for kommunen.
Det samlede antal betalende seniorer og pensionister tilstræbes at være maksimalt 600.
stk. 3  Bestyrelsen kan herudover begrænse tilgangen af medlemmer. En sådan beslutning skal dog forelægges den førstkommende generalforsamling.
stk. 4 Medlemmer af foreningen må ikke, ved overbud eller på anden måde søge at erhverve fiskevand, lejet af foreningen eller foreningens samarbejdspartnere, naboforeninger og lignende.
stk. 5 Det er kun tilladt for foreningens medlemmer eller andre, at anvende foreningens fiskevand i kommercielt øjemed, hvis det er forhåndsgodkendt af bestyrelsen


§ 4 Indskud og kontingent
stk. 1  Indskud og kontingent skal betales forud. Kontingent og fiskekort er gældende for kalenderåret.
stk. 2  Kontingentet skal være indbetalt inden fiskeriet påbegyndes og senest på den betalingsfrist, der er anført på tilsendte indbetalingskort.
Medlemmer i restance slettes, og kan kun erhverve nyt medlemskab i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.
stk. 3  Juniorer betaler indtil 50% af det ordinære medlemskontingent.
stk. 4  Foreningen udsteder dagskort.


§ 5 Generalforsamlingen
stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
stk. 2  Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, samt det af lodsejerne valgte bestyrelsesmedlem, har adgang til generalforsamlingen.
stk. 3  Den ordinære generalforsamling, skal afholdes inden udgangen af februar, og indkaldes ved meddelelse til de enkelte medlemmer i medlemsbladet eller ved anden skriftlig henvendelse, med mindst 4 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes regulativet for det kommende år.
stk. 4  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Forslag til ændringer i foreningens vedtægter, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest d. 15. december og fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
stk. 5  Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Orientering fra juniorafdeling, (herunder aflæggelse af regnskab), udvalg og eksterne sammenslutninger.
4) Regnskab.
5) Orientering om budget og regulativ for fiskeriet.
6) Fastsættelse af kontingent.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (det anføres, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg).
8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9) Valg af 1 revisor; (det anføres hvilken revisor der er på valg).
10) Forslag til vedtægtsændringer (det anføres, hvad der ønskes ændret og i hvilken § ).
11) Indkomne forslag i øvrigt.
12) Eventuelt.
stk. 6  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
stk. 7  Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
For vedtægtsændringer gælder dog særlige regler anført i stk. 8.
stk. 8  For vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 50% af foreningens medlemmer er mødt til generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.
Dersom der er mødt færre end 50% af foreningens medlemmer og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og på denne generalforsamling, kan vedtægtsændringen vedtages, dersom mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.
stk. 9  Stemmeafgivelse på generalforsamlingen, kan alene ske ved personligt fremmøde.
stk. 10  Resultatet af forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 6 Bestyrelse og udvalg
stk. 1  Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 3 skal have fast bopæl i "Langå kommune anno 2006". Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. På den ordinære generalforsamling afgår på skift 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 generalforsamlingsvalgt revisor samt alle suppleanter.
stk. 2  Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælger lodsejerne hvert andet år på lodsejerfesten, 1 bestyrelsesmedlem, samt 1 revisor.
stk. 3  På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter stående udvalg.
Formand og kasserer skal have fast bopæl i Favrskov eller Randers kommune.
stk. 4  Ved stemmelighed, indenfor bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.
stk. 5  Bestyrelsen udsteder regulativ for udførelse af fiskeriet.
stk. 6  Bestyrelsen kan efter mindst én skriftlig advarsel ekskludere medlemmer, der forsér sig på foreningens vedtægter og udstedte regulativer.
Eksklusion kan af medlemmer indankes for førstkommende generalforsamling, der ved simpelt stemmeflertal afgør sagen endeligt og uden appelmulighed i det retslige system. Eksklusionssager skal opføres på dagsordenen som første punkt efter valg af dirigent.
stk. 7  Bestyrelsen kan bemyndige foreningens fiskeriopsyn til at varetage den fornødne kontrol ved foreningens fiskevande.
stk. 8  Bestyrelsen skal til enhver tid sikre, at foreningen har tegnet en ansvarsforsikring, der friholder foreningen for ansvar overfor skader på tredjemands ejendom, løsøre, husdyr mv. for så vidt, at ingen juridisk person kan drages til ansvar for skaden
stk. 9  Bestyrelsens og de øvrige medlemmers udgifter til rejser i foreningsanliggender godtgøres af foreningens midler. Satser for honorarer og diæter fastsættes af generalforsamlingen.
stk. 10  Den til enhver tid siddende bestyrelse bevilges fri medlemskontingent.
stk. 11  Bestyrelsens forhandlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol.


§ 7 Ophævelse af foreningen
Ophævelse af foreningen kan kun ske ved en lovligt indvarslet generalforsamling med dagsordenen: Ophævelse af foreningen - og når 4/5 af foreningens medlemmer stemmer derfor. Dersom der er mødt færre end 4/5 af foreningens medlemmer, og dersom 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelsen, kan der med 8 dages skriftlig varsel til medlemmerne indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og foreningen kan ophæves dersom 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Ved foreningens ophævelse skal formuen anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse.


Vedtægter for juniorafdelingen
§ 1 Foreningens formål
Langå Junior Sportsfiskerforenings formål knytter sig tæt til formålet for Langå Sportsfiskerforening, suppleret med en forpligtelse om indføring af juniorerne i de danske traditioner for foreningsdemokrati.

§ 2 Medlemmer
Som medlem kan optages børn og unge i alderen 8-18 år, hvorefter medlemmet kan optages som medlem i Langå Sportsfiskerforening uden betaling af indskud. Juniorafdelingens medlemmer er undergivet foreningens almindelige vedtægter med hensyn til disses § 2, § 3, §4 samt regulativer. Juniormedlemmerne har adgang til generalforsamlingen i Langå Sportsfiskerforening - dog uden stemmeret.

§ 3 Kontingent
Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen i Langå Sportsfiskerforening i henhold til denne forenings vedtægter - § 4 Indskud og kontingent
Det, af Langå Junior Sportsfiskerforenings medlemmer, indbetalte kontingent, skal udelukkende anvendes til aktiviteter indenfor
juniorarbejdet (specielt til fremme af interessen for lystfiskeri og naturforhold blandt juniormedlemmerne).

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen udgøres af bestyrelsen i Langå Sportsfiskerforening, suppleret med den siddende bestyrelse i Langå Junior Sportsfiskerforening. Beretning og regnskab for Langå Junior Sportsfiskerforening aflægges på den ordinære generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening under dagsordenpunkt 3. Orientering fra juniorafdeling, udvalg og eksterne sammenslutninger.

§ 5 Bestyrelse
Bestyrelsen i Langå Junior Sportsfiskerforening vælges på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer fra Langå Sportsfiskerforening (seniorer) samt 2 juniorer fra Langå Junior Sportsfiskerforening. Mindst en af de valgte seniorer skal samtidigt være medlem af bestyrelsen i Langå Sportsfiskerforening. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, der begge skal være seniorer (medlemmer af Langå Sportsfiskerforening).

§ 6 Ophævelse af foreningen
Foreningen kan kun ophæves ved enighed i bestyrelserne for Langå Sportsfiskerforening og Langå Junior Sportsfiskerforening samt ved efterfølgende bekræftelse på generalforsamlingen i Langå Sportsfiskerforening i henhold til denne forenings §7 (Ophævelse af foreningen). Ved ophævelse, skal foreningens formue dog anvendes til fremme for interessen for vandløb og fiskeri blandt ungdommen i "Langå kommune anno 2006".

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Langå, den 7. januar 1986.
Revideret den 25. januar 1995. Tilpasset vedtægtsændring i hovedforeningen, den 13. januar 1997.
Tilpasset ændringer i Folkeoplysningsloven i maj 2001.
Revideret 28. september 2004.
Revideret 10. maj 2005.
Revideret 8. februar 2006.
Revideret 1. november 2012 på ekstraordinær generalforsamling.
Revideret §2 stk 3 den 20. februar 2014 på generalforsamlingen.
Revideret §3 stk 5 den 24. februar 2022 på ekstraordinær generalforsamling/generalforsamlingen.
Revideret §2 stk 6 i Regulativet den 23. november 2023. Ændringen vedrører geddefangst i Gudenåen.
(Retur til toppen)


Ansvarlig for denne side: Bestyrelsen
Siden er opdateret den 29-01-2024